آیین نامه منشور اخلاقی و آموزشی مربیان در کمیته اسپورت کیک بوکسینگ SKF کشور سال ۱۳۹۹

اصل اول: آموزش پذیری مربیان در عرصه علوم ورزشی روز دنیا با اندیشه ای نیک به همراه تجارب عمیق علوم ورزشی به دنبال آموزش و پرورش هنرجویان باشند.

اصل دوم :آگاهی از علوم ورزشی و قوانین جامع بعنوان مثال مطالعه سر فصل های ذیل :

۱) علم ورزش ۲) مدیریت ورزشی ۳) نقش مربی ورزش ۴) روانشناسی ۵) حرکت شناسی ورزشی ۶) علوم تخصصی ۷) علوم تغذیه ۸) رفتار شناسی ۹) آناتومی ۱۰) فیزیولوژی ۱۱) حرکات اصلاحی ۱۲) آمادگی جسمانی و مطالب از این دست

اصل سوم : مربی آموزش نمی ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺫﻫﻦ ﻫﺮ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺍی ﻣﻌﻴﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻨﺪ. ﻫﺮ یک از هنرجویان ﺩﺍﺭﺍی ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺫهنی ﻣﺘﻔﺎﻭتی هستند ﻭ ﺍﺛﺮ ﮔذاری ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ در ﻫﺮ ﺣﺎﻝ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ"ﺍﺛﺮ ﮔذاﺭی ﻳﻜﺴﺎﻥ" مشکلی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ جامع ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ می ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ می ﻛﻨﻨﺪ.

اصل چهارم : در ابتداء شخص آموزش دهنده الزامأ باید زیر نظر فدراسیون مربوطه و با تأیید کتبی وزارت ورزش و جوانان و ارائه رزومه و گزارش کتبی سوابق پیشین و شرکت در کلاسهای دوره تئوری و عملی زیر نظر متخصصین مجرب اقدام به کسب مدرک معتبر مربیگری در سطوح پایه بصورت آماتور فعالیت نموده و با گذشت زمان و کسب تجارب علمی و به همراه بار فنی رشته تخصصی در این روند ثابت قدم بوده و مطابق با علوم و قوانین ورزشی همگام باشد تا جامعه ورزش وی را بعنوان مربی رسمی بپذیرد.

ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮخی ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ علمی و تجربی ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ می ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﺮﻭهی ﻭ ﻓﺮﺩی ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﺎﺭی ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍنگیختگی ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪ می پردازیم.

"ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻫﺎی ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﺑﺮﺍنگیختگی" ﮔﺎهی ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ هنرجویان ﻳﺎﺭی ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ "ﻫﻴﺠﺎﻧﺸﺎﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ"ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺍنگیختگی ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﻓﻨﻮﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭتی ﺭﺍ ﺣﻜﻢ می ﻛﻨﻨﺪ. ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎی ﭼﻨﺪی ﺭﺍ می ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺮﺩ.

1) ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻓﺸﺎﺭ"ﺍﺳﺘﺮﺱ"ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎنی ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻴﺪ . ﺑﺮﺍی ﻣﺜﺎﻝ ﻗﺪﻡ زﺩﻥ ﺗﺎ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

2) ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ "ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺵ"ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﮔﺎهی ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﻨﺶ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ می ﺩﻫﺪ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭ ﻓﻜﺮ می ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮبی ﺩﺭ ﺍﻭ ﻋﻼﺋﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ می ﻛﻨﺪ.

3) ﺁﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ. ﻭﻇﺎیفی ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭ ﺁﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺯﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺍﺯ هنرجویان می ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ رقابت ﮔﺮﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺁﺷﻨﺎیی ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ.

4) ایمان ، اعتماد بنفس و انگیزه برای دستیابی به اهداف درونی بالاترین پیروزی برای هنرجو محسوب می شود..

اصل پنجم : مهمترین وظیفه مربی آموزش و سپس پرورش هنرجو و آشنا نمودن آنان با قوانین آداب و احترامات میباشد که راستای شکل گیری شخصیتی تعریف می شود" مربیان ورزشی بر مبنای علم و دانش پیش رفته و تجربیات عملی کسب نموده را با انرژی مثبت به همراه حقیقت به هنرجو انتقال دهند. مهمترین اصل در تعریف جامع و اساس در امر ورزش ابتدا آموزش و سپس پرورش می باشد و بدانیم ورزش در همه دوران بر مبنای اداب و احترامات اجتماعی با حفظ تندرستی معنا داشته زیرا هدف و شعار اجرائی ما تخصص با چاشنی تعهد در ترویج انسانیت است که این تمام رسالت یک مربی باصلابت ، مجرب و کارآزموده می باشد.

اصل ششم : مهارت اجرائی شخص مربی انتقاد پذیر بودن مربی اقتدار مربی در عملکرد رفتاری صداقت و راستگو بودن مربی نسبت به تمام امور و آموزش بین یکایک هنرجویان زیرا گاهی مربی با رفتارهای ناشایست باعث تخریب و تنشی جبران ناپذیر همراه می شود.

اصل هفتم : مربی برای رسیدن به اهداف و منافع شخصی خود اعم از مقام و شهرت،خودشیفتگی نمایشی،تحت هیچ شرایطی نباید هنرجویان را با اعمال فشار و یا دستوری خطاب قرار دهد..