نمایندگان فدراسیون جهانی اسپورت کیک بوکسینگ - سال 1400استاد امیر حسین جعفری متین

نماینده فدراسیون جهانی اسپورت کیک بوکسینگ

کشور آلمان
Mr.Khurshidi Temuri

نماینده فدراسیون جهانی اسپورت کیک بوکسینگ

مسئول آسیای میانه
استاد شایان توسلی

نماینده فدراسیون جهانی اسپورت کیک بوکسینگ

کشور ایالات متحده امریکا
استاد علی آشوری

نماینده فدراسیون جهانی اسپورت کیک بوکسینگ

کشور انگلستان
Mr.Akalbaev Rashid Ilyasovich

نماینده فدراسیون جهانی اسپورت کیک بوکسینگ

کشور ازبکستان
استاد بهادر دستوریان

نماینده فدراسیون جهانی اسپورت کیک بوکسینگ

قاره استرالیا
استاد سید تیمور حسینی

نماینده فدراسیون جهانی اسپورت کیک بوکسینگ

کشور افغانستان
استاد محمد اشواق

نماینده فدراسیون جهانی اسپورت کیک بوکسینگ

کشور پاکستان در ایالت اسلام آباد
استاد عبدالبسیط کهرازی

نماینده فدراسیون جهانی اسپورت کیک بوکسینگ

کشور پاکستان
Mr.Tyuraev Daler

نماینده فدراسیون جهانی اسپورت کیک بوکسینگ

کشور تاجیکستان
استاد امید کاظم قمصری

نماینده فدراسیون جهانی اسپورت کیک بوکسینگ

کشور کانادا
استاد سعیده بدری

نماینده فدراسیون جهانی اسپورت کیک بوکسینگ

کشور فرانسه