انتصاب اعضاي (کمیته فني) بانوان در سال1400

استاد سمانه کهن ترابی
با 9 سال سابقه درSKF
استاد نرجس رحمانی زاده
با 10 سال سابقه درSKF
استاد سمیرا قائدی
با 8 سال سابقه درSKF
استاد فاطمه صمصامی
با 8 سال سابقه درSKF
استاد مریم اشرفی
با 5 سال سابقه درSKF
استاد فاطمه زندی
با 5 سال سابقه درSKF
استاد آرزو حبيبي
با 4 سال سابقه درSKF
استاد میترا محمودی مطلق
با 4 سال سابقه درSKF
استاد عاطفه سادات محمودی
با 3 سال سابقه درSKF
استاد ملیحه مزینانی
با 3 سال سابقه درSKF
استاد پریسا قیائی
با 2 سال سابقه درSKF
استاد مهدیه هوشمند
با 3 سال سابقه درSKF
استاد بهناز یوسفی
با 2 سال سابقه درSKF
استاد فاطمه حسنی اقدم
با 2 سال سابقه درSKF
استاد سیما عطار نوین
با 2 سال سابقه درSKF
استاد شیلا نادری
با 2 سال سابقه درSKF
استاد فاطمه حسینی
با 2 سال سابقه درSKF
استاد فرزانه رفیعی
با 2 سال سابقه درSKF
استاد متینه کلیان
با 2 سال سابقه درSKF
استاد نفس علی نژاد
با 2 سال سابقه درSKF
استاد پرنیا شیرازی
با 1 سال سابقه درSKF
استاد پروانه خوش صورت
با 1 سال سابقه درSKF
استاد درسا مبارکی
با 1 سال سابقه درSKF
استاد فرزانه آهنی
با 1 سال سابقه درSKF
استاد مریم جعفرخانی
با 1 سال سابقه درSKF
استاد نیلوفر خادمی
با 1 سال سابقه درSKF