هیئت رئیسه و شورای سیاست گذاری در سال 1400

جناب آقای دکتر عسگردون
سرکار خانم فریده بیکدلی
جناب آقای دکتر میثم مقصودی آشتیانی
جناب آقای مهرداد کرد بچه حقیقی
جناب آقای رضا علی بخشی
جناب آقای همایون امیری