نمایندگی استان تهران (آقایان) در سال 1400

مسئول شمیرانات
استاد سید عباس حسینی
استاد وحید رازگردانی
مسئول استان تهران
مسئول غرب استان تهران
استاد بابک نوروزی
استاد سیاوش شاه محمدی
پردیس، دماوند، بومهن، رودهن
مسئول شهرستان ملارد
استاد بهروز اسمعیلی
استاد حقمراد گرشاسبی
مسئول شهرستان شهریار
مسئول شهرستان ری
استاد علی آقا محمدی
استاد مصطفی هادی
مسئول شهرستان نظرآباد
مسئول شمال غرب تهران
استاد مهدی سعادتی
استاد سلیمان حسینی
مسئول اتباع ومهاجرین کشور