مسئولین کمیته های کشور (بانوان) در سال 1400

نایب رئیس بانوان کشور
استاد عاطفه سادات محمودی
استاد آرزو حبیبی
مسئول کمیته آموزش کشور
مسئول دبیر بانوان
استاد فاطمه زندی
استاد نیلوفر خادمی
مسئول کمیته مسابقات کشور
مسئول کمیته استعدادیابی
استاد ملیحه میزینانی
استاد مهدیه هوشمند
مسئول کمیته داوران کشور
مسئول کمیته آزمون
استاد پریسا قیائی
استاد سیما عطار نوین
مسئول کمیته ارزشیابی
مسئول کمیته مربیان کشور
استاد نرجس رحمانی زاده
استاد بهناز یوسفی
مسئول کمیته تبلیغات و برندینگ
مسئول کمیته پزشکی بانوان کشور