دوره های مربیگری

این دوره شامل سه بخش ذیل می باشد ، که عبارتند از :
الف : کارگاره آموزشی مقدماتی
ب: کارگاه آموزشی متوسطه
ج: کارگاه آموزشی پیشرفته
د: کارگاه آموزشی حرفه ایی