مسئولین های خارج از کشور در سال 1400

رئیس کمیته فنی فدراسیون جهانی
استاد سید عباس حسینی
استاد مصطفی محمودی
رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی
دبیر کل فدراسیون جهانی
استاد میثم مقصودی آشتیانی
استاد میثم سعادتی
رئیس دفتر فدراسیون جهانی