کمیته اسپورت کیک بوکسینگ SKF دوره مربیگری عملی ، داوری و آزمون دان یک الی پنج برگزار می نماید.
جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به شماره 09129315598 تماس حاصل فرمائید.
بهمن 1399
نام و نشان تجاری سبک اسپورت کیک بوکسینگ SKF در ایران ثبت سند گردیده است و مالکیت مادی و معنوی آن مطلق به گرند مستر عباس زندی می باشد.

گرند مستر عباس زندی از سال 2020 از طرف فدراسیون جهانی به عنوان رئیس بخش خاورمیانه هند تو هند فايتينگ HSIF منصوب گردیده است.

گرند مستر عباس زندی از سال 2017 از طرف فدراسیون جهانی به عنوان عضو کمیته توسعه آسیا هند تو هند فايتينگ HSIF منصوب گردیده است.

گرند مستر عباس زندی از سال 2017 از طرف فدراسیون جهانی به عنوان عضو هیئت رئیسه سازمان فدراسیون جهانی هند تو هند فايتينگ HSIF منصوب گردیده است.

گرند مستر عباس زندی در سال 1395 از طرف فدراسیون ورزشهای رزمی به عنوان عضو شورای عالی فنی منصوب گردیده است.

گرند مستر عباس زندی از سال 2012 از طرف فدراسیون جهانی به عنوان رئیس سبک اسپورت کیک بوکسینگ SKF در ایران منصوب گردیده است.

گرند مستر عباس زندی از سال 2012 از طرف فدراسیون جهانی به عنوان نماینده ایران و بنیانگذار هند تو هند فايتينگ HSIF در ایران منصوب گردیده است.