مسئولین کمیته های کشور (آقایان) در سال 1400

مسئول کمیته فنی کشور
استاد سید محمد میر جعفری
استاد محمد رضا علیاری
مسئول کمیته مربیان کشور
مسئول کمیته داوران
استاد مصطفی محمودی
استاد میثم سعادتی
مسئول کمیته امور هماهنگی استان‌ها
مسئول کمیته آموزش کشور
استاد محمد جعفری
مسئول کمیته آزمون کشور
مسئول کمیته استعداد یابی کشور
استاد امیر درویش پور
استاد دکتر امیر علی صبا
مسئول کمیته پزشکی کشور
مسئول کمیته بازرسی و حراست کشور
استاد محمد پارسا لشنی
استاد علی زندی
دبیر کل کشور
مسئول کمیته مسابقات و برگزاری مراسمها
استاد مصطفی فیروز بخت
استاد امیر قدس
مسئول مشاور عالی
مسئول کمیته قهرمانان
استاد اشکان کرد بچه
استاد مهدی یزدانی
مسئول کمیته روابط عمومی