مسابقه کشوری جام ستارگان به میزبانی استان البرز در سال 1398

مسابقه کشوری به میزبانی استان تهران در سال 1398

مسابقه قهرمان قهرمانان به میزبانی استان قم در سال 1397

مسابقه کشوری به میزبانی استان البرز در سال 1397

مسابقه استانی به میزبانی استان تهران 1397

مسابقه کشوری به میزبانی استان قم بهترین بهترین ها در سال 1396

مسابقه کشوری به میزبانی استان قم در سال 1396

مسابقه کشوری به میزبانی استان قم در سال 1395

مسابقه کشوری به میزیانی استان تهران جام ریاست جمهوری در سال 1394

مسابقه استانی تهران جام شهدای اوقاف در سال 1394

مسابقه کشوری جام شهید سعید زندی در سال 1393

مسابقه کشوری جام برادران شهید تقی زاده در سال 1392

مسابقه کشوری جام شهید متوسلیان در سال 1391

مسابقه کشوری جام شهید همت در سال 1390