انتصاب اعضاي (کمیته فني) آقايان در سال 1400

استاد محمد رضا علیاری
با 19 سال سابقه درSKF
استاد بهمن بخشی
با 22 سال سابقه درSKF
استاد سید احسان میر میران
با 18 سال سابقه درSKF
استاد سید محمد میر جعفری
با 18 سال سابقه درSKF
استاد علی فاتحی
با 18 سال سابقه درSKF
استادعلی زندی
با 18 سال سابقه درSKF
استاد سعید پیرعلی
با 16 سال سابقه درSKF
استاد میلاد منشی زاده
با 17 سال سابقه درSKF
استاد امیر درویش پور
با 10 سال سابقه درSKF
استاد امیر قدس
با 15 سال سابقه درSKF
استاد وحید راز گردانی
با 10 سال سابقه درSKF
استاد امیرعلی صبا
با 10 سال سابقه درSKF
استاد مصطفی محمودی
با 10 سال سابقه درSKF
استاد محمد جعفری
با 10 سال سابقه درSKF
استاد سلیمان حسینی
با 7 سال سابقه درSKF
استاد میثم سعادتی
با 10 سال سابقه درSKF
استاد علی افتخاری
با 6 سال سابقه درSKF
استاد سید عباس حسینی
با 7 سال سابقه درSKF
استاد محمد پارسا لشنی
با 5 سال سابقه درSKF
استاد رضا خسروی
با 6 سال سابقه درSKF
استاد علی همتی
با 5 سال سابقه درSKF
استاد مجتبی محمودی مطلق
با 5 سال سابقه درSKF
استاد مهدی یزدانیان
با 4 سال سابقه درSKF
استاد ابراهیم جاویدی نژاد
با 5 سال سابقه درSKF
استاد علیرضا قادری
با 4 سال سابقه درSKF
علیرضا خارکن
با 4 سال سابقه درSKF
استاد رضا زارعی یزدان
با 2 سال سابقه درSKF
استاد محمد عقابی
با 3 سال سابقه درSKF
حق مرد گرشاسبی
با 2 سال سابقه درSKF
حسین فتوحی
با 2 سال سابقه درSKF
استاد محمد فوائد مصفا
با 1 سال سابقه درSKF
استاد حامد پورسلیمی
با 2 سال سابقه درSKF
استاد علی فلاحتکار
با 1 سال سابقه درSKF
استاد سید مهدی گل محمدی
با 1 سال سابقه درSKF
استاد رضا مجیدی
با 1 سال سابقه درSKF