دوره داوری حرفه ای اسپورت کیک بوکسینگ


داور محترم برای ثبت نام در این دوره نیاز به داشتن گواهینامه پایان دوره داوری متوسطه اسپورت کیک بوکسینگ میباشد.

اساتید با طی کردن این دوره مقدماتی از دوره داوری توانایی و تجربیات کافی جهت برگزاری داوری در مسابقات کشوری را پیدا میکنند.دسته‌بندی