دوره داوری متوسطه اسپورت کیک بوکسینگ


داور محترم برای ثبت نام در این دوره نیاز به داشتن گواهینامه پایان دوره داوری مقدماتی اسپورت کیک بوکسینگ میباشد.

اساتید با طی کردن این دوره متوسطه از دوره داوری توانایی و تجربیات کافی جهت برگزاری داوری در مسابقات استانی را پیدا میکنند.دسته‌بندی