دوره داوری مقدماتی اسپورت کیک بوکسینگ


مربی محترم برای ثبت نام در این دوره نیاز به داشتن گواهینامه پایان دوره مربیگری حرفه ای (درجه 1) اسپورت کیک بوکسینگ میباشد.

اساتید با طی کردن این دوره مقدماتی از دوره داوری توانایی و تجربیات کافی جهت برگزاری داوری در مسابقات شهری را پیدا میکنند.دسته‌بندی