دوره حرفه ای اسپورت کیک بوکسینگ


در این دوره که هنرجو نیاز به پیشنیاز داشتن گواهینامه پایان دوره فنی تخصصی متوسطه میباشد کاربر با موارد حرفه ای از تکنیک های خاص آموزش داده خواهد شد و خود این دوره پیشنیاز دوره های مربیگری مقدماتی ( درجه 3 ) میباشد.دسته‌بندی