دوره مقدماتی اسپورت کیک بوکسینگ


در این دوره هنرجو آموزشهای مقدماتی دوره اسپورت کیک بوکسینک را فرا می گیرد و پس از پایان دوره مدرک خود را دریافت میکند و میتواند در دوره بالاتر یعنی دوره متوسطه اقدام به ثبت نام بکند. این دوره بدون نیاز به پیشنیاز میباشد.دسته‌بندی