کمیته ها

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته ها

/post-11

کمیته های سبک اسپورت کیک بوکسینگ SKF ایران 1- مسئولین کمیته های سبک اسپورت کیک بوکسینگ  ایران توسط عالی ترین مقام سبک در ایران (مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران) انتخاب می گردند .2- حکم انتصاب و مسئولیت مسئولین کمیته ها توسط مسئول محترم سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران امضاء خواهد شد ......