جلسه سوم کمیته فنی مبنی بر حرکات ترکیبی دست و پا در باشگاه جواد الائمه با حضور رئیس سبک گراند مستر عباس زندی  برگزار گردید.