جلسه مشترک کمیته فنی در بخش آقایان و بانوان در باشگاه شهدای کاشانک