اولین جلسه کمیته فنی در بخش آقایان در بوستان نیایش شهرک قائم برگزار گردید.