اندومورف ها

اندومورف ها که در دوران جنینی و پس از مرحله گاسترولاسیون بخش داخلی ، که اندودرم نام داشته و منشا اپیتلیوم گوارشی ف مجرای تنفسی ، مثانه ، تیرویید ، پاراتیرویید، کبد ، پانکراس و مجرای شنوایی می باشد بیش از دو بخش میانی و خارجی توسعه یافته و یا مشخصات بارزگردی درد ظاهر همچون جمجمه گرد تا مکعبی ، گردن کوتاه ، شانه های نسبتا جمع قفسه سینه مخروطی شکل ، کمر پهن ، شکم بالشتکی ، باسن بزرگ و تخت ، اندام های مخروطی شکل و جزء پیکری غالب آب و چربی می توان دید.

افراد با جزء غالب اندومورفی تمایل بالایی به افزایش وزن بخصوص در توده چربی و اب بین بافتی داشته و انجام تمرینات در سیستم هوازی جزء جدا نشدنی مجموعه    برنامه های تمرینی تجویزی برای این گروه است.

کنترل غذایی ، ایجاد فرهنگ تغذیه ای مناسب ، تنظیم ساعات فعالیت در طول روز، ایجاد تناسب بین زمان خواب و بیداری در شبانه روز و...

از نکات قابل توجه در کنترل رفتارهای جنبی تمرین در این افراد می باشد.


پژوهشگر و فیزیولوژیست دکتر علی صبا