لیست اسامی مسئولین بانوان کمیته های کشور اسپورت کیک بوکسینگ 


۱-سرکار خانم استاد عاطفه سادات محمودی  (دبیر بانوان کشور )

۲-سرکار خانم استاد آرزو حبیبی( مسئول کمیته آموزش کشور  )

۳- سرکار خانم استاد مارال کشاورز ( مسئول کمیته مسابقات کشور )

۴- سرکار خانم استاد مهدیه هوشمند ( مسئول کمیته داوران کشور )

۵- سرکار خانم استاد نرجس رحمانی ( مسئول کمیته مربیان کشور )

۶-سرکار خانم ساعده بحر کاظمی ( مسئول کمیته تبلیغات و برندینگ)

فاقد عکس
۷- سرکار خانم استاد ملیحه مزینانی( مسئول کمیته استعدادیابی )

۸-  سرکار خانم استاد زهرا وهابی راد ( مسئول کمیته پزشکی بانوان کشور )

۹- سرکار خانم استاد سمانه کهن ترابی ( مسئول کمیته فنی )

سرکار خانم استاد پریسا قیائی ( مسئول کمیته فنی کشور )