کمیته امور مالی سبک اسپورت کیک بوکسینگ :

1- بررسی اقلام و اموال سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران در سطح مرکز استانها .

2- تدوین دستور العمل مالی جهت سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران وارثه به مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران و یا به دبیر سبک .

3- ثبت حسابهای سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران اعم از دریافتها و پرداختها، حق الزحمه ها و . . . بصورت ریز در دفتر مالی سبک .

4- اخذ رسید از کلیه کسانیکه به عناوین مختلف از سبک وجهی دریافت نموده اند و نگهداری در سوابق .

5- اخذ فاکتور در خصوص کلیه اقلام خریداری شده برای سبک و نگهداری در سوابق مالی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .

6- ارائه بیلان مالی و فعالیتی بصورت هفتگی به مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران؛ دبیر و یا مسئول کمیته ارزشیابی سبک .

7- پرداخت حق الزحمه استادان در کلاسهای آموزشی درون سبکی و ممتحنین در آزمونهای سبکی بر اساس میزان تعیطن شده از سوی مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .

8- تسویه حساب با فدراسیون در خصوس کرایه سالن، حق الزحمه مسئولین و کلیه مواردی که نیاز به تسویه حساب مالی دارد .

9- در صورت ابلاغ مسئول سبک SKF ایران در خصوص هزینه نمودن در امور مختلف، مسئول کمیته امور مالی SKF موظف است ضمن اخذ مجوز کتبی از مسئول SKF ایران نسبت به هزینه مذکور سریعا اقدام نماید .

10- اجرای هر دستوری که مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران در خصوص آن دستور کتبی و یا شفاهی صادر نموده اند 

11- افتتاح حساب جاری جهت سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران با امضای مسئول اسپورت کیک بوکسینگ ایران و یا حداقل با دو امضاء از سه امضاء )مسئول اسپورت کیک بوکسینگ ایران، دبیر سبک و مسئول کمیته مالی(  قابل برداشت باشد .