کمیته استعدادیابی اسپورت کیک بوکسینگ ایران :

1- انتخاب و گزینش افراد مستعد این رشته در رده سنی پایه از سراسر کشور.

2- شناسایی استان ها و مربیان فعال در حوزه استعدادیابی.

3- ارتقاء سطح علمی و عملی مربیان فعال در حوزه استعدادیابی.

4- استفاده بهینه از امکانات موجود در رشد بازیکنان و تسریع در پیشرفت آنان.

5- افزایش کارایی و انگیزه مربیان فعال در حوزه استعدادیابی، برنامه ریزی و ساماندهی بازیکنان مستعد شناخته شده.

 6- سطح بندی استان ها بر اساس فعالیت شان در زمینه معرفی بازیکنان مستعد.

7- ارتقاء سطح سبک با نهادهای پژوهشی به منظور استفاده از ظرفیت‏های علمی- پژوهشی در حوزه استعدادیابی.

 8- تعامل با آموزش و پرورش برای برگزاری مسابقات دانش آموزی کشوری جهت ایجاد انگیزه بیشتر و شناسایی افراد مستعد.

9- تعامل با دانشگاه ها به منظور برگزاری مسابقات دانشگاهی.

10- برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه مربیان استانی.

11- تنظیم تقویم سالانه مسابقات استعدادیابی سبک‌اسپورت کیک بوکسینگ با توجه به مسابقات داخلی و برون مرزی.

12- تهیه گزارش عملکرد ورزشکاران مستعد و ارسال به رییس سبک.

13- تهیه بانک اطلاعاتی از باشگاه های موجود در کشور و اعطای مزایا به باشگاه های فعال و بازیکن ساز.

14- همکاری و ارتباط مطلوب با سازمان های دولتی و غیر دولتی.

15- همکاری با کمیته  آموزش جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه مربیان استانی و ارتقا سطح کیفی آنان.

 16- تهیه بانک اطلاعاتی جامع از كليه استعدادهاي شناسايي شده.