کمیته ارزشیابی سبک اسپورت کیک بوکسینگ :

1- ارزشیابی عملکرد کمیته های سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران بصورت نوبه ای (ماهانه، نیم سال، کل سال)

2- اعطای رتبه به فعالیتهای کمیته های سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران در پایان هر سال و ارائه گزارشات مربوطه به دبیر سبک؛ مسئول کمیته فنی و یا مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران.