کمیته آمار و اطلاعات سبک اسپورت کیک بوکسینگ :

1- جمع آوری آمار هنرجویان، مربیان، داوران و مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ استانهاو شهرستانها بصورت تفکیکی و استانی .

2- اخذ گزارش ماهانه از مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ استانها و جمع بندی و ارائه گزارشات مذکور به مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ ایران .

3- جمع آوری آمار مسابقات و اسامی قهرمانان استانی، کشوری و تیم ملی .

4- جمع آوری کلیه سوابق سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران و طبقه بندی اطلاعات سبک در طول سالهای اخیر بمنظور دستیابی آسان به اطلاعات در زمانهای مورد نیاز .

5- ارتباط مستمر و تبادل اطلاعات با مسئول کمیته اطلاعات و ارقام فدراسیون ورزشهای رزمی ضمن هماهنگی با مسئولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .