کمیته پزشکی سبک اسپورت کیک بوکسینگ :

1- تعیین و معرفی تیم پزشکی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .

2- ارتباط مستمر با مسئول کمیته پزشکی فدراسیون ورزشهای رزمی .

3- انجام اقدامات لازم جهت حضور پزشک، وسایل لازم پزشکی و آمبولانس در سالن برگزاری مسابقات مختلف از طریق کمیته پزشکی فدراسیون ورزشهای رزمی و فدراسیون پزشکی .

4- تدوین دستورالعمل کمکهای پزشکی در باشگاهها، کمکهای اولیه و تغذیه جهت مربیان و کمک مربیان .

5- تدوین دستورالعمل کمکهای اولیه و اقدامت فوری پزشکی خاص داوران سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .

6- برگزاری کلاسهای توجیی پزشکی و تغذیه در استاژهای مربیگری یا استاژهای جداگانه ضمن هماهنگی با مسئول کمیته آموزش اسپورت کیک بوکسینگ ایران.