کمیته آزمون سبک اسپورت کیک بوکسینگ :

1- تدوین دستورالعمل برگزاری آزمون در سطح درجات مختلف از کمربند زرد تا کمربند سیاه دان 4 .

2- اخذ مجوز جهت برگزاری آزمونهای کمربند سیاه دان 0 الی 4 بر اساس تقویم ورزشی اسپورت کیک بوکسینگ ایران از فدراسیون ورزشهای رزمی .

3- رزرو سالن جهت برگزاری آزمون کمربند ضمن هماهنگی با مسئولین کمیته های آموزش و مالی .

4- رزرو سالن جهت برگزاری آزمون ارتقاء کمربند سیاه دان 0 الی 4 ضمن هماهنگی با مسئول کمیته مالی .

5- هماهنگی با مسئولین کمیته های روابط عمومی و هماهنگی استانها بمنظور اعلام زمان وچگونگی آزمون مذکور .

6- برگزاری آزمون ارتقاء درجه در زمانهای تعیین شده در تقویم ورزشی اسپورت کیک بوکسینگ ایران ضمن هماهنگی با مسئولین سبک و مسئول کمیته آموزش SKF ایران و اجرای صحیح آزمون بر اساس دستورالعمل فدراسیون ورزشهای رزمی و دستورالعمل برگزاری آزمون صادره از سوی سبک SKF ایران .

7- اخذ مجوز برگزاری آزمون ارتقاء درجه از فدراسیون ورزشهای رزمی برای استانهایی  که درخواست برگزاری آزمون مذکور را نموده اند .

8- حضور مستمر در کلیه آزمونهای ارتقاء درجه در تهران و شهرستانها بهمراه گروه ممتحنان برگزیده از سوی کمیته فنی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .

9- تنظیم و ارائه گزارش آزمونهای ارتقاء درجه در تهران و شهرستانها بهمراه اعلام اسامی قبول، مشروط و مردود شدگان در آزمون به مسئولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران و فدراسیون ورزشهای رزمی .

10- ارتباط مستمر با مسئول کمیته آموزش فدراسیون ورزشهای رزمی ضمن هماهنگی با مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ ایران.