کمیته هماهنگی استانها سبک اسپورت کیک بوکسینگ :

1- ارتباط مستمر با مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ استانها و شهرستانها .

2- دعوت از مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ استانها و شهرستانها جهت شرکت و حضوردر مراسم مختلف اسپورت کیک بوکسینگ ایران از قبیل شرکت در همایشها، مسابقات،آزمونها، استاژها و . . .

3- ارسال و ابلاغ دستورالعملها و بخشنامه های صادره از سوی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران به مسئولین استانها و شهرستانها .

4- ارسال محموله های پستی از قبیل تقدیرنامه، احکام فنی، مربیگری، داوری، استاژها و. .. به مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ استانها و شهرستانها .

5- انعکاس مشکلات، معضلات، پیشنهادات و انتقادات مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ استانها به مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ ایران.