کمیته روابط عمومی سبک اسپورت کیک بوکسینگ :

1- ارتباط مستمر با جراید، هفته نامه ها و ماهنامه های ورزشی .

 2- درج اخبار سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران بطور مستمر و هفتگی در هفته نامه های ورزشی کشور، پس از تصویب مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ ایران .

3- درج اطلاعیه، گزارش مصاحبه، پیامهای تبریک، تسلیت و . . . در جراید ورزشی پس ازهماهنگی با مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ ایران در مناسبتهای مختلف .

4- هماهنگی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مناسبتهای مختلف از قبیل :

(ورود وخروج تیمهای ملی و یا منتخب به مسابقات جهانی، بین المللی برگزاری مسابقات، سمینارهاو سایر مراسمی که وجود صدا و سیما در آن احساس می شود) در صورت امکان.

5- دعوت از اعضای کمیته فنی و هیات رئیسه سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران جهت حضور در جلسات سبکی پس از تنظیم و امضای دعوتنامه و تعیطن زمان جلسات از سوی دبیر سبک SKF ایران .

6- ارسال و تحویل صورتجلسات به اعضای کمیته فنی و هیات رئیسه سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران پس از تدوین و تنظیم صورتجلسات .

7- ایجاد ارتباط ارتباط صحیح مسئولین روابط عمومی با سایر سبکهای رزمی تحت پوشش فدراسیون ورزشهای رزمی ضمن هماهنگی با مسئولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .

8- ارتباط مستمر با مسئول روابط عمومی فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران ضمن هماهنگی با مسئولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .

9- ارتباط مستقیم با فرد فرد مسئولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران؛ اعضای کمیته فنی و مسئولین کمیته های ایران .

10- اخذ اخبار مختلف از فعالیت مسئولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران و آماده سازی آن اخبار جهت درج در جراید ورزشی .

11- ارتباط مستمر با مسئولین روابط عمومی سبک اسپورت کیک بوکسینگ استانها و اخذ اخبار و عملکرد فعالیت از آنان .