بخش نامه مسئولین

قابل توجه کمیته ها و استان های سبک هند تو هند فایتینگ HSIF

متن بخش نامه 

اعضای محترم کمیته فنی ، مسئولین کمیته ها و استان های سبک هند تو هند HSIF موظفند تا ده روز آینده پیجی تحت عنوان HSIF ایجاد نموده با ذکر نام و مسئولین خود و لوگوی سبک و تصاویر پیامهای خود را در قالب سبک هند تو هند فایتینگ HSIF به اشتراک گذاشته و پیج را بهشکل کاملا حرفه ای برنامه ریزی نموده و از کارهای اجرایی مسئولین خود خبر و عکس به اشتراک بگذارند. ترجیحا و ضروری است پیج شخصی را از پیج سبک جدا نموده و از موضوعات مرتبط با رشته ورزشی استفاده نموده و با بهرگیری از تکنیک های فنی اینیستاگرام با پیج اصلی سبک مرتبط نموده و انسجام رسانه ای و محتوایی ایجاد نمایند.


تصویر بخش نامه صادر شده از فدراسیون