کمیته قضایی و انضباطی سبک اسپورت کیک بوکسینگ :

1- تشکیل کمیته قضایی و انضباطی با حداکثر 4 عضو .

2- تدوین دستورالعمل قضایی و انضباطی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران با اجزاء ذیل :

1-1- طبقه بندی متخلفین اعم از نمایندگان استانها، شهرستانها، مربیان، داوران، بازیکنان، تماشاچیان و . .

1-2- مجازات هر تخلف با ذکر ( حداقل و حداکثر مجازات )

1-3- بررسی گزارشات واصله از سوی کمیته بازرسی و صدور رای مناسب و پیشنهاد آن بهمراه گزارش تخلف به مسئولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .

4- برخورد قانونی با متخلفین اعم از مربیان، بازیکنان، داوران، حضور در کلاسها و استاژهای مربیگری، داوری و . .

5- ارتباط مستمر با مسئول کمیته بازرسی و قضایی فدراسیون ورزشهای رزمی ضمن هماهنگی با مسئولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .

6- معرفی متخلفین به کمیته بازرسی و قضایی فدراسیون ورزشهای رزمی با صلاحدید مسئولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .