کمیته بازرسی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران :

1- تدوین دستورالعمل بازرسی و نظارتی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .

2- اخذ آدرس باشگاههای سبک اسپورت کیک بوکسینگ و مربیان جهت سرکشی به باشگاههای آنان .

3- تشکیل کمیته بازرسی در مرکز با حداکثر 4 عضو جهت سرکشی از باشگاهها در سطح کشور .

4- ارتباط مستمر با مسئولین کمیته بازرسی در استانها و اخذ گزارش ادواری از آنان .

5- کشف تخلفات احتمالی مربیان، مسئولین استانها و شهرستانها .

تبصره : تخلفات قابل کشف و برخورد عبارتند از: تخلفات مالی، اخلاقی، جعل فروش - احکام سبکی و نمایندگی، تخلف در مسابقات اعم از قرعه کشی، دست بردن در جداول مسابقات، اعم از نفوذ در آراء داوران، سوء استفاده از مقام شغلی، سبکی و . . .

6- تهیه و تنظیم گزارش تخلفات جهت ارائه به کمیته قضایی و انضباطی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران بهمراه پیشنهاد جریمه تخلفات .

7- حفظ نظم در کلاسهای مختلف مربیگری، داوری و استاژها و جلوگیری از بی نظمی و تخلفات .

8- بررسی تخلفات بازیکنان، مربیان و داوران در طول کل مسابقات .

9- ارتباط مستمر با کمیته قضایی و انضباطی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .

10- ارتباط با مسئول بازرسی و قضایی فدراسیون ورزشهای رزمی ضمن هماهنگی با مسئولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .