کمیته داوران سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران :

1- تکمیل پرونده و جمع آوری اطلاعات مشخصات فردی داوران سبک اسپورت کیک بوکسینگ .

2- هماهنگی با مسئول کمیته آموزش در خصوص برگزاری کلاسهای داوری درجات1-2-3 فدراسیونی از طریق سبک اسپورت کیک بوکسینگ .

3- هماهنگی در خصوص برگزاری استاژهای باز آموزی داوران در سطح کشور .

4- بررسی صلاحیتهای داوران سطح کشور .

5- دعوت از داوران منتخب جهت داوری در مسابقات مختلف کشور .

6- آموزش شرکت کنندگان در کلاسهای داوری درجات مختلف ضمن هماهنگی با مدرس داوری سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .

7- انتخاب داوران برتر در مسابقات مختلف جهت داوری در مسابقات فینال )نهایی)

8- رفع اشکال داوران در مسابقات مختلف، بمنظور ارتقاء سطح داوری در سبک اسپورت کیک بوکسینگ .

9- اخذ آخرین متد داوری در سطوح بین المللی و جهانی و ارتقاء سطح داوران سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران به سطوح استاندارد .

10- تدوین قوانین مختلف داوری در سطوح مختلف سنی .

11- تدوین ارائه جهت داوران سراسر کشور .

12- ارتباط با مسئول کمیته داوران استانها .