کمیته مربیان اسپورت کیک بوکسینگ ایران :

1- آماده نمودن پرونده های مشخصات فردی مربیان اسپورت کیک بوکسینگ سراسر کشور .

2- هماهنگی با کمیته آموزش سبک جهت برگزاری کلاسهای مربیگری فدراسیونی .

3- هماهنگی در خصوص برگزاری استاژهای باز آموزی مربیان در سطح کشور .

4- بررسی صلاحیت مربیان سراسر کشور .

5- معرفی مربیان جهت ارتقاء درجه مربیگری با توجه به صلاحیت فنی و اخلاقی ایشان وشرایط فدراسیون .

6- تدوین ملاکهای صلاحیتی مربیان و ارائه به مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ و یادبیر سبک .

7- تدوین و ارائه طریق برای مربیان سطح کشور .

8- ارائه گزارش و بیلان به مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگایران؛ دبیر و یا مسئول کمیته ارزشیابی سبک .

9- ارتباط با مسئول مربیان استانها .