کمیته آموزش اسپورت کیک بوکسینگ ایران :

1- تدوین متون و برنامه های آموزشی و ارائه به کمیته فنی .

2- برنامه ریزی آموزشی در خصوص برگزاری کلاسهای آموزش مربیان، داوران، نمایندگان استانها، شهرستانها و . . . 

ضمن هماهنگی با مسئولین کمیته های مربیان، داوران و . . .

3- تدوین دستورالعملهای آموزشی درون سبکی جهت ابلاغ به استانها و مربیان .

4- تدوین تقویم ورزشی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران جهت ابلاغ به استانها و مربیان .

5- هماهنگی با مسئولین فدراسیون ورزشهای رزمی )از طریق سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران(  بمنظور اخذ مجوز و برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری درجه 3 فدراسیونی

 6- هماهنگی با مسئولین فدراسیون ورزشهای رزمی )از طریق سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران(  بمنظور اخذ مجوز جهت کلاسهای ارتقاء درجه مربیگری و داوری درجات2 و1