دبیر سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران :

1- دبیر سبک اسپورت کیک بوکسینگ به عنوان زبان گویای سبک محسوب می گردد .

2- برگزاری و شرکت در جلسات در صورت عدم حضور مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ و یا تفویض اختیار از سوی ایشان، بر عهده دبیر سبک اسپورت کیک بوکسینگ می باشد .

3- هماهنگی در خصوص نحوه و چگونگی برگزاری کلاسها، استاژها، آزمونها، مسابقات و ...برعهده دبیر می باشد .

4- رسیدگی به وضعیت کمیته های سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران از جمله وظایف دبیر سبک می باشد. 

5- مکاتبه با فدراسیون در صورت عدم حضور مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران برعهده دبیر سبک می باشد .

6- پیگیری امور و مکاتبات انجام شده با فدراسیون بر عهده دبیر سبک سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران می باشد .

7- جمع بندی فعالیتهای انجام گرفته سبک اسپورت کیک بوکسینگ بصورت مکتوب جهت استحضار مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ پس از اخذ از مسئولین کمیته های ارزیابی و آمار و ارقام بر عهده دبیر سبک می باشد .

8- در صورت تفویض هر یک از اختیارات از سوی مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران به دبیر سبک، لازم است مراتب کتبا ابلاغ و محدوده تفویض اختیار ذکر گردد .

9- پل ارتباطی فنی و هیات رئیسه، دبیر سبک بوده و هماهنگی های لازمه جهت ایجاد تعامل صحیح کاری بین دو بخش مذکور بر عهده وی می باشد .

10- پیگیری مصوبات در هر جلسه بر عهده دبیر سبک بوده و لازمست که در جلسه بعدموارد و چگونگی پیگیری به استحضار مسئول محترم سبک رسانده شود .

11- تدوین و ارائه صورت جلسات هر جلسه بر عهده دبیر سبک اسپورت کیک بوکسینگ می باشد .

12- ارتباط مستمر با فدراسیون ورزشهای رزمی در خصوص مکاتبات سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران )با اخذ تفویض از مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران( بر عهده دبیر سبک می باشد .

13- زمان و چگونگی برگزاری جلسات و دعوت از مدعوین بر عهده دبیر سبک بوده که ازطریق روابط عمومی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران، دعوت صورت خواهد گرفت.