کمیته فنی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران :

1- اعضای کمیته فنی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران توسط مسئول سبک )عالیترین مقام سبک( منصوب می گردند .

2- احکام منصوبین کمیته فنی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران توسط مسئول سبک ایران امضاء و ابلاغ می گردد .

3- اعضای کمیته فنی ایران موظفند در چار چوب شرح وظایف، کلیه اموری که موجب پیشرفت فنی، علمی و آموزشی سبک در ایران می گردد در جلسات کمیته فنی مطرح و اتخاذ تصمیم نموده و به استحضار مسئول اسپورت کیک بوکسینگ ایران برسانند .

4- نظر به اینکه اعضای کمیته فنی، از برجسته ترین و پر سابقه ترین ورزشکاران محسوب می گردند لذا لازمست تا در خصوص امور فنی سبک، بطور مستمر نسبت به ارائه طرح،پیشنهادات و روش اجرایی، نظرات و پیشنهادات خود را به مسئول اسپورت کیک بوکسینگ ایران اعلام نمایند .

5- تصمیمات بسیار مهم(در سطح اسپورت کیک بوکسینگ ایران بطور موازی در کمیته فنی و سپس طرح در هیات رئیسه مطرح خواهد شد) .

- تبصره -

تصویب یا رد تصمیمات بسیار مهم (با اکثریت آراء کمیته فنی و هیات رئیسه صورت خواهد گرفت).

6- اعضای کمیته فنی موظفند در حیطه وظایف خود گزارش ماهیانه )ادواری( تهیه و کتبا به مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران و یا دبیر سبک ارائه نمایند .

7- چگونگی و نحوه برگزاری آزمون، استاژ مربیگری، داوری، مسابقات قهرمانی و ... پس از پیشنهاد از سوی مسئولین کمیته ها در جلسه کمیته فنی طرح و به استحضار مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ جهت تصویب و یا رد پیشنهاد، خواهد رسید .

8- عزل هر یک از اعضای کمیته فنی بعهده مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ می باشد .

9- در صورت احراز عدم توانایی هر یک از اعضای کمیته فنی و یا هر یک از مسئولین کمیته های سبک لازمست مراتب در کمیته فنی سبک اسپورت کیک بوکسینگ مطرح و درخصوص ابقاء و یا عزل فرد مذکور اتخاذ تصمیم شود .

10- در صورت احراز عدم توانایی هر یک از مسئولین استانها و شهرستانها، مراتب درجلسه کمیته فنی طرح و نسبت به ابقاء و یا عزل مسئول نامبرده، تصمیم مقتضی و نهایی ازسوی ریاست محترم سبک و یا مسئول کمیته فنی اتخاذ خواهد شد .

11- بررسی اوضاع و عملکرد کمیته های اسپورت کیک بوکسینگ بر عهده مسئول کمیته فنی؛ دبیر سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران و یا مسئول کمیته ارزیابی سبک خواهد بود .

12- عدم حضورعضو و یا اعضایی از کمیته فنی )بدون عذر موجه( در جلسات مربوطه بمدت سه جلسه، بمنزله انصراف از کمیته فنی سبک اسپورت کیک بوکسینگ تلقی خواهد شد .