کمیته های سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران :


1- مسئولین کمیته های سبک اسپورت کیک بوکسینگ  ایران توسط عالی ترین مقام سبک در ایران (مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران) انتخاب می گردند .

2- حکم انتصاب و مسئولیت مسئولین کمیته ها توسط مسئول محترم سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران امضاء خواهد شد .

3- مسئولین کمیته ها، بمنظور اجرای صحیح وظایف لازمست حداکثر 4 نفر را جهت عضویت در کمیته مربوطه انتخاب و به مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران و یا دبیر سبک جهت صدور حکم معرفی نمایند .

4- کمیته ها موظفند بصورت مستمر دوره ای، گزارش فعالیت خود را جهت استحضار مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران به مسئول کمیته ارزیابی و یا دبیر سبک تحویل نمایند .

تبصره

 مسئولین کمیته های سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران موظفند، برآورد اعتباری اجرایی برنامه های خود را در هر سال به دبیر سبک تحویل نمایند .

1- مکاتبه مسئولین کمیته های سبک اسپورت کیک بوکسینگ با هیات رئیسه فدراسیون ورزشهای رزمی ممنوع بوده و مسئولین مذکور صرفا مجاز به مکاتبه با کمیته های هم عرض خود در فدراسیون می باشند .

تبصره

مکاتبات مربوط به هیات رئیسه فدراسیون مستقیما از سوی سبک انجام خواهد شد.

2- در صورت تخلف هر یک از مسئولین کمیته ها مراتب توسط کمیته بازرسی اسپورت کیک بوکسینگ بررسی شده و بمنظور رای نهایی به کمیته قضایی و انضباطی اسپورت کیک بوکسینگ ارجاع و تصمیم نهایی پس از اقدام مقتضی، توسط مسئول اسپورت کیک بوکسینگ ایران صادر خواهد شد .

3- کوتاهی در اجرای شرح وظایف و یا تداخل در امور سایر کمیته ها تخلف محسوب شده و قابل پیگیری می باشد .