کمیته فنی


شرح وظايف كميته فني سبك اسپورت كيك بوكسينگ

1-اعضای کمیته فنی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران توسط مسئول سبک (عالیترین مقام سبک) منصوب می گردند .
2 -احکام منصوبین کمیته فنی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران توسط مسئول سبک ایران امضاء و ابلاغ می گردد .
3 -اعضای کمیته فنی ایران موظفند در چار چوب شرح وظایف، کلیه اموری که موجب پیشرفت فنی، علمی و آموزشی سبک در ایران می گردد در جلسات کمیته فنی مطرح و اتخاذ تصمیم نموده و به استحضار مسئول اسپورت کیک بوکسینگ ایران برسانند .
4 -نظر به اینکه اعضای کمیته فنی، از برجسته ترین و پر سابقه ترین ورزشکاران محسوب می گردند لذا لازمست تا در خصوص امور فنی سبک، بطور مستمر نسبت به ارائه طرح، پیشنهادات و روش اجرایی، نظرات و پیشنهادات خود را به مسئول اسپورت کیک
بوکسینگ ایران اعلام نمایند .
5- (تصمیمات بسیار مهم) در سطح اسپورت کیک بوکسینگ ایران بطور موازی در کمیته فنی و سپس طرح در هیات رئیسه مطرح خواهد شد . -تبصره - تصویب یا رد (تصمیمات بسیار مهم) با اکثریت آراء کمیته فنی و هیات رئیسه صورت خواهد گرفت .
6 -اعضای کمیته فنی موظفند در حیطه وظایف خود گزارش ماهیانه (ادواری) تهیه و کتبا یه مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران و یا دبیر سبک ارائه نمایند .
7 -چگونگی و نحوه برگزاری آزمون، استاژ مربیگری، داوری، مسابقات قهرمانی و . . . پس از پیشنهاد از سوی مسئولین کمیته ها در جلسه کمیته فنی طرح و به استحضار مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ جهت تصویب و یا رد پیشنهاد، خواهد رسید .
8 -عزل هر یک از اعضای کمیته فنی بعهده مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ می باشد .
9 -در صورت احراز عدم توانایی هر یک از اعضای کمیته فنی و یا هر یک از مسئولین کمیته های سبک لازمست مراتب در کمیته فنی سبک اسپورت کیک بوکسینگ مطرح و در خصوص ابقاء و یا عزل فرد مذکور اتخاذ تصمیم شود .
10 -در صورت احراز عدم توانایی هر یک از مسئولین استانها و شهرستانها، مراتب در جلسه کمیته فنی طرح و نسبت به ابقاء و یا عزل مسئول نامبرده، تصمیم مقتضی و نهایی از سوی ریاست محترم سبک و یا مسئول کمیته فنی اتخاذ خواهد شد .
11 -بررسی اوضاع و عملکرد کمیته های اسپورت کیک بوکسینگ بر عهده مسئول کمیته فنی؛ دبیر سبک سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران و یا مسئول کمیته ارزیابی سبک خواهد بود .
12 -عدم حضور عضو و یا اعضایی از کمیته فنی (بدون عذر موجه) در جلسات مربوطه بمدت سه جلسه، بمنزله انصراف از کمیته فنی سبک اسپورت کیک بوکسینگ تلقی خواهد شد .


سوگند نامه
سوگند نامه اسپورت کیک بوکسینگ
اگرستاره نیستیم، ابرهم نباشیم که جلوی درخشش ستاره ها را بگیریم. سوگند نامه کمیته اسپورت کیک بوکسینگ ( skf ) ما در مرام رزمی به دنبال بلندای روح و جسم خود هستیم تا بتوانیم در مقابل ناملایمتی روزگار همچون سروی تنومند و ریشه دار، استوار باشیم.ما راه راستین مبارزه را می پیماییم تا بر نفس خود قالب شویم و به جایگاه واقعی خویش دست یابیم.ما با قدرتی راستین میکوشیم تا دستگیر روح لرزان خود باشیم، باشد که چون بید لرزان بر نسیم باد ننشیند. برآنیم تا با فروتنی به یکدیگر عشق ورزیم و همدیگر را لایق نهایت احترام بدانیم و ارشدین را بر خود مقدم و خود را حامی درجات پایین تر بدانیم. از خشم و حسد می پرهیزیم که این دو کلید اهریمن است. همواره به یاد پروردگارمان هستیم که بدون او دلهایمان آرام نمی گیرد و قدم هایمان استوار نمی ماند. پس بر آن باشیم که فرامین الهی و پس از آن قوانین سازمان اسپورت کیک بوکسینگ را رعایت نماییم تا انسانیت را بیش از پیش شکوفا نماییم و به برترین جایگاه آن دست یابیم. رئیس کمیته اسپورت کیک بوکسینگ  گراند مستر عباس زندی
اطلاعات بیش‌تر
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
بایگانی نوشته‌ها