اخبار

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته هماهنگی استانها.

کمیته هماهنگی استانها سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران.  1- ارتباط مستمر با مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ استانها و شهرستانها .2- دعوت از مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ استانها و شهرستانها جهت شرکت و حضوردر مراسم مختلف اسپورت کیک بوکسینگ ایران از قبیل شرکت در همایشها، مسابقات،آزمونها، استاژها و . . .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته مسابقات.

کمیته مسابقات سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- فراهم نمودن مقدمات برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، مسابقات نیمه حرفه ای و حرفه ای، تورنمتهای داخلی و یا بین المللی بر اساس تقویم ورزشی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران اعم از : رزرو سالن، آماده سازی جداول قرعه کشی، وسایل و امکانات ثبت نام مسابقات، تهیه لوازم و . . .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته روابط عمومی.

کمیته روابط عمومی سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- ارتباط مستمر با جراید، هفته نامه ها و ماهنامه های ورزشی . 2- درج اخبار سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران بطور مستمر و هفتگی در هفته نامه های ورزشی کشور، پس از تصویب مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ ایران .3- درج اطلاعیه، گزارش مصاحبه، پیامهای تبریک، تسلیت و . .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته قضایی و انضباطی.

کمیته قضایی و انضباطی سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران.  1- تشکیل کمیته قضایی و انضباطی با حداکثر 4 عضو .2- تدوین دستورالعمل قضایی و انضباطی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران با اجزاء ذیل :1-1- طبقه بندی متخلفین اعم از نمایندگان استانها، شهرستانها، مربیان، داوران، بازیکنان، تماشاچیان و .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته بازرسی.

کمیته بازرسی سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران.  1- تدوین دستورالعمل بازرسی و نظارتی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .2- اخذ آدرس باشگاههای سبک اسپورت کیک بوکسینگ و مربیان جهت سرکشی به باشگاههای آنان .3- تشکیل کمیته بازرسی در مرکز با حداکثر 4 عضو جهت سرکشی از باشگاهها در سطح کشور .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته داوران.

کمیته داوران سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- تکمیل پرونده و جمع آوری اطلاعات مشخصات فردی داوران سبک اسپورت کیک بوکسینگ .2- هماهنگی با مسئول کمیته آموزش در خصوص برگزاری کلاسهای داوری درجات1-2-3 فدراسیونی از طریق سبک اسپورت کیک بوکسینگ .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته مربیان.

کمیته مربیان اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- آماده نمودن پرونده های مشخصات فردی مربیان اسپورت کیک بوکسینگ سراسر کشور .2- هماهنگی با کمیته آموزش سبک جهت برگزاری کلاسهای مربیگری فدراسیونی .3- هماهنگی در خصوص برگزاری استاژهای باز آموزی مربیان در سطح کشور .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته آموزش.

کمیته آموزش اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- تدوین متون و برنامه های آموزشی و ارائه به کمیته فنی .2- برنامه ریزی آموزشی در خصوص برگزاری کلاسهای آموزش مربیان، داوران، نمایندگان استانها، شهرستانها و . . .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف دبیر کمیته

دبیر سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- دبیر سبک اسپورت کیک بوکسینگ به عنوان زبان گویای سبک محسوب می گردد .2- برگزاری و شرکت در جلسات در صورت عدم حضور مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ و یا تفویض اختیار از سوی ایشان، بر عهده دبیر سبک اسپورت کیک بوکسینگ می باشد .3- هماهنگی در خصوص نحوه و چگونگی برگزاری کلاسها، استاژها، آزمونها، مسابقات و ...برعهده دبیر می باشد .