اخبار

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته مالی.

کمیته امور مالی سبک اسپورت کیک بوکسینگ SKF ایران. 1- بررسی اقلام و اموال سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران در سطح مرکز استانها .
2- تدوین دستور العمل مالی جهت سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران وارثه به مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران و یا به دبیر سبک .
3- ثبت حسابهای سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران اعم از دریافتها و پرداختها، حق الزحمه ها و . . .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته استعداد یابی.

کمیته استعدادیابی اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- انتخاب و گزینش افراد مستعد این رشته در رده سنی پایه از سراسر کشور.2- شناسایی استان ها و مربیان فعال در حوزه استعدادیابی.3- ارتقاء سطح علمی و عملی مربیان فعال در حوزه استعدادیابی......

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته آمار و اطلاعات.

کمیته آمار و اطلاعات سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران.  1- جمع آوری آمار هنرجویان، مربیان، داوران و مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ استانهاو شهرستانها بصورت تفکیکی و استانی .2- اخذ گزارش ماهانه از مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ استانها و جمع بندی و ارائه گزارشات مذکور به مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ ایران .3- جمع آوری آمار مسابقات و اسامی قهرمانان استانی، کشوری و تیم ملی .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته پزشکی.

کمیته پزشکی سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- تعیین و معرفی تیم پزشکی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .2- ارتباط مستمر با مسئول کمیته پزشکی فدراسیون ورزشهای رزمی .3- انجام اقدامات لازم جهت حضور پزشک، وسایل لازم پزشکی و آمبولانس در سالن برگزاری مسابقات مختلف از طریق کمیته پزشکی فدراسیون ورزشهای رزمی و فدراسیون پزشکی .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته آزمون.

کمیته آزمون سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- تدوین دستورالعمل برگزاری آزمون در سطح درجات مختلف از کمربند زرد تا کمربند سیاه دان 4 .2- اخذ مجوز جهت برگزاری آزمونهای کمربند سیاه دان 0 الی 4 بر اساس تقویم ورزشی اسپورت کیک بوکسینگ ایران از فدراسیون ورزشهای رزمی .3- رزرو سالن جهت برگزاری آزمون کمربند ضمن هماهنگی با مسئولین کمیته های آموزش و مالی .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته هماهنگی استانها.

کمیته هماهنگی استانها سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران.  1- ارتباط مستمر با مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ استانها و شهرستانها .2- دعوت از مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ استانها و شهرستانها جهت شرکت و حضوردر مراسم مختلف اسپورت کیک بوکسینگ ایران از قبیل شرکت در همایشها، مسابقات،آزمونها، استاژها و . . .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته مسابقات.

کمیته مسابقات سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- فراهم نمودن مقدمات برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، مسابقات نیمه حرفه ای و حرفه ای، تورنمتهای داخلی و یا بین المللی بر اساس تقویم ورزشی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران اعم از : رزرو سالن، آماده سازی جداول قرعه کشی، وسایل و امکانات ثبت نام مسابقات، تهیه لوازم و . . .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته روابط عمومی.

کمیته روابط عمومی سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- ارتباط مستمر با جراید، هفته نامه ها و ماهنامه های ورزشی . 2- درج اخبار سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران بطور مستمر و هفتگی در هفته نامه های ورزشی کشور، پس از تصویب مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ ایران .3- درج اطلاعیه، گزارش مصاحبه، پیامهای تبریک، تسلیت و . .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته قضایی و انضباطی.

کمیته قضایی و انضباطی سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران.  1- تشکیل کمیته قضایی و انضباطی با حداکثر 4 عضو .2- تدوین دستورالعمل قضایی و انضباطی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران با اجزاء ذیل :1-1- طبقه بندی متخلفین اعم از نمایندگان استانها، شهرستانها، مربیان، داوران، بازیکنان، تماشاچیان و .