اخبار

اکتومورف (تیپ بدنی لاغر)

اکتومورف ها که در دوران جنینی و پس از مرحله گاسترولاسیون بخش خارجی ... که اکتودرم نام داشته و منشا دستگاه عصبی مرکزی و محیطی ، پوست ، مو ، ناخن ، غدد عرق ، غدد شیری ، غدد هیپوفیز و مینای دندان می باشد

مزومورف ها (تیپ بدنی عضلانی)

مزومورف ها که در دوران جنینی و پس از مرحله گاسترولاسیون بخش میانی ...، که مزودرم نام داشته و منشا عضلات ، استخوان ها ، غضروف ، بافت زیر جلدی  عروق ، قلب ، کلیه ها ، غدد لنفاوی ، طحال ، بیضه ها و یا تخمدانها  می باشد

اندومورف ها (تیپ بدنی چاق)

اندومورف ها که در دوران جنینی و پس از مرحله گاسترولاسیون بخش داخلی ، که اندودرم نام داشته و منشا اپیتلیوم گوارشی ف مجرای تنفسی ، مثانه ، تیرویید ، پاراتیرویید، کبد ، پانکراس و مجرای شنوایی می باشد

سوماتوتایپ یا تیپ پیکری

پژوهشگر و فیزیولوژیست تیپ بدنی یا سوماتوتایپدر بحث بدن سازی و تناسب اندام شاید برجسته ترین و اثرگذارترین فاکتور برای نقطه شروع که جزء اصل تفاوت های فردی است سوماتوتایپ یا تیپ پیکری باشد که از طریق علم پیکر سنجی یا  یا آنتروپومتری بررسی و مطالعه می شود بدیهی است در کنار پیکر سنجی سایر آزمونهای بررسی کننده امادگی فیزیکی و حرکتی ورزشکار همچون اندازه گیری قدرت،سرعت،استقامت عضلانی،استقامت قلبی تنفسی ، انعطاف پذیری ، توان ، چابکی ، هماهنگی عصبی ، عضلانی ، تعادل ، حداکثر اکسیژن مصرفی و بررسی حجم ها وظرفیت های ریوی و...